Judo Jaaroverzicht 2019 | Judo Annual Review 2019

[For English, scroll down]
Het jaar 2019 zit er bijna op! 2019 was wederom een bijzonder jaar waarin veel is gebeurd, zowel op pesoonlijk als op sportief vlak.

Al 6 jaar starten we het nieuwe jaar met het toernooi van de Donderslag in Meeuwen-Gruitrode, georganiseerd door onze goede vriend Guido Steensels. Een uniek en gezellig toernooi waaraan zowel reguliere als aangepaste judoka’s uit heel Europa deelnemen. Mijn zus Caitlin nam op dat toernooi afscheid van het wedstrijdjudo en deed dat in stijl door goud te winnen. Een dag later won ik mijn drie partijen en won eveneens goud. Een mooie start van 2019! Twee weken later werd ik op de Sportverkiezingen 2018 gehuldigd als Europees kampioen ID-judo en werd ik uitgeroepen tot Aangepast sporter van het jaar!

Na een aantal maanden hard trainen, kwam ik in april weer in actie op het Open A-judokampioenschap van Nordrhein-Westfalen in Keulen waar ik opnieuw eerste werd. Een week later was het judoweekend in Beverwijk. Ook hier ging het lekker want ik won goud op zowel de World Judo Games op zaterdag, als op het internationale Beng! A-judotoernooi. Eind april werd ik door de INAS op de nationale Master List geplaatst wat een voorwaarde is om deel te kunnen nemen aan Europese en Wereldkampioenschappen ID-judo.

In mei werd ik in Bocholt op het vierde jaar op rij Open Duits kampioen en in juni won ik in Livingston voor de tweede maal het East of Scotland Open. Dit toernooi combineerden we met een stedentrip naar Edinburgh wat een schitterende stad is. Enkele weken later studeerde ik af van de MBO opleiding Sport en Bewegingsleider. In de zomervakantie vond ik werk bij Nelson in Dronten en begon ik met een nieuw krachttrainingsschema als voorbereiding op de tweede helft van het jaar.

In augustus vlogen we naar Cardiff voor het British Open Adaptive & VI Judo Championship. Daar kreeg ik een nieuwe uitdaging: judoën tegen mensen met een visuele beperking. Deze judoka’s zijn een stuk sneller en voelen precies aan wat je van plan bent. Ik wist uiteindelijk twee van mijn drie wedstrijden te winnen en ging tevreden met zilver naar huis. Een maand later volgde het Landesweites Special Olympics Judoturnier in Essen. Één van mijn tegenstanders had hard gewerkt een verraste mijn met een links in plaats van rechts judo. Helaas kwam ik achter te staan en verloor deze partij, de andere vier partijen won ik echter wel en werd uiteindelijke tweede. Begin oktober startte ik met een nieuwe opleiding: judoleraar A. Deze opleiding duurt ongeveer een jaar en met dit diploma mag ik zelfstandig judoles geven.

Op 16 oktober was het dan eindelijk zover: op weg naar het Europees Kampioenschap ID-judo in Keulen. We verbleven met onze Engelse vrienden van het nationale team in hetzelfde hotel en hebben een fantastische tijd gehad. Samen met mijn nieuwe coach Kate McDermott bereidde ik mij intensief voor op het belangrijkste toernooi van 2019. We werkten samen aan een andere taktiek en een nieuwe pakking. En dat wierp zijn vruchten af: ik won mijn drie wedstrijden met overmacht en ik prolongeerde mijn Europese titel! Mijn beste toernooi ooit!

Mijn laatste toernooi van 2019 was eveneens een bijzondere: de 10e editie van het Nihon Dutch Open Shenshu waar ik mijn 10 jarig jubileum vierde als wedstrijdjudoka. Tijdens een emotionele speech tijdens de opening van het toernooi bedankte ik de organisator en judovriend Rudi Verhagen. De taktiek van het EK in Keulen werkte ook in Venray en won mijn vier partijen en stelde daarmee het goud veilig.

Samen met mijn vader en coach werken we aan de wedstrijdagenda voor 2020. Een nieuw judojaar met helaas minder wedstrijden maar wel met nieuwe uitdagingen en ander nieuws. Hierover later meer op mijn website. Voor nu wens ik iedereen alvast een pretiige jaarwisseling en een gelukkig en gezond 2020 toe!

Jaaroverzicht-2019

The year 2019 is almost over! 2019 was again a special year in which a lot has happened, both on a personal and sporting level.

For 6 years we have started the new year with the Donderslag tournament in Meeuwen-Gruitrode, organized by our good friend Guido Steensels. A unique and fun tournament in which both regular and adapted judo players from all over Europe participate. My sister Caitlin said goodbye to competition judo at that tournament and did so in style by winning gold. A day later I won my three games and also won gold. A great start to 2019! Two weeks later I was honored as European ID Judo champion at the 2018 Sports Elections and I was named Custom Athlete of the Year!

After a few months of hard training, I came into action again in April at the Open Adaptive Judo Championship of Nordrhein-Westfalen in Cologne where I again became first. A week later there was a judo weekend in Beverwijk. Again it went well because I won gold at both the World Judo Games on Saturday and at the international Beng! Adaptive judo tournament. At the end of April I was placed on the national Master List by the INAS, which is mandatory for being able to participate in the European and World ID Judo Championships.

In May I became Open German champion in Bocholt for the fourth year in a row and in June I won the East of Scotland Open for the second time in Livingston. We combined this tournament with a city trip to Edinburgh which is a beautiful city. A few weeks later I graduated from the MBO study Sport and Movement leader. During the summer vacation I found a job with Nelson in Dronten and started a new strength training schedule in preparation for the second half of the year.

In August we flew to Cardiff for the British Open Adaptive & VI Judo Championship. There I got a new challenge: judo against people with a visual impairment. These judo players are a lot faster and feel exactly what you are planning. I eventually won two of my three games and went home satisfied with silver. A month later the Landesweites Special Olympics Judo Turner followed in Essen. One of my opponents had worked hard a surprised mine with a left instead of right judo. Unfortunately I got behind and lost this game, but I did win the other four games and eventually became second. At the beginning of October I started a new course: judo teacher A. This course lasts for about a year and with this diploma I can teach judo independently.

On October 16, the time had finally come: on the way to the European ID-Judo Championship in Cologne. We stayed with our English friends from the national team in the same hotel and had a fantastic time. Together with my new coach Kate McDermott I prepared intensively for the most important tournament of 2019. We worked together on a different tactic and a new gasket. And that paid off: I won my three games with force majeure and I extended my European title! My best tournament ever!

My last tournament in 2019 was also a special one: the 10th edition of the Nihon Dutch Open Shenshu where I celebrated my 10 year anniversary as a competition judo player. During an emotional speech during the opening of the tournament, I thanked the organizer and judo friend Rudi Verhagen. The tactics of the European Championships in Cologne also worked in Venray and won my four matches, thereby securing the gold.

Together with my father and coach we are working on the competition agenda for 2020. A new judo year with unfortunately fewer matches but with new challenges and other news. More about this later on my website. For now I wish everyone a pleasant New Year’s Eve and a happy and healthy 2020!

facebookmail


Gepost in Nieuws
Reacties staat uit voor Judo Jaaroverzicht 2019 | Judo Annual Review 2019

Andere berichten uit deze Categorie

Reacties zijn gesloten.